Bøylestad Energipark ligger tett på store skogsområder og målet er å utvikle industriell virksomhet i sameksistens med naturen. Dette innebærer å prioritere miljøet og naturens behov, og å sette bærekraft i førersetet for den industrielle utviklingen. Grunneierne og Arendals Fossekompani er bevisst både de positive og negative konsekvensene for naturen, miljøet og klimaet som følger av planlagt næringsutbygging på Bøylestad. 

 

Bøylestad Energipark skal bli Norges mest bærekraftige industriområde. Denne ambisiøse målsettingen stiller ikke bare krav til energiparkens utforming, energibruk og sirkulærøkonomi, men også til næringsaktørene som etablerer seg i parken. Derfor arbeider vi nå med å utforme konkrete forventninger knyttet til blant annet næringsaktørers transparens, rapporteringsrutiner og CO2-regnskap. Vi har valgt ut fem av FNs bærekraftsmål som styrende for å nå det overordnede målet om Norges mest bærekraftige industriområde:  

     

 

Natur og næring

Utformingen og avgrensningen av industriarealet er gjort med lokalkunnskap og vurderinger fra gjennomført naturkartlegging. Dette innebærer blant annet at energiparken fortrinnsvis bygges i områder med middels og lav bonitet (arealressurs) og at myr- og våtmarksområder bevares og holdes utenfor industriarealet.

 

Et eget økosystem

Bøylestad Energipark skal bli et område for grønn industri hvor sirkulær økonomi og gjensidig utnyttelse av ressurser vil være viktige premisser. Bedriftene skal jobbe sammen for en bærekraftig og ansvarlig produksjon, der én bedrifts avfallsprodukt kan være den andres viktigste råvare. 

 

Du kan lese mer om hvordan Arendals Fossekompani jobber med bærekraft her.