Norges grønneste industriområde

Fornybar kraft er avgjørende for utvikling av grønn og bærekraftig industri. På Bøylestad finner man landsdelens kraftigste og mest stabile kraftforsyning. Bøylestad Energipark vil få direkte tilkobling til sentralnettsknutepunktet på Bøylestad. Dette begrenser linjetap, gir optimal ressursutnyttelse og gir et lavere netto naturtap enn ved fremføring av store linjegater.

Den industrielle virksomheten i energiparken skal utvikles i sameksistens med den omkringliggende naturen. Dette innebærer å prioritere miljøet og naturens behov, og å sette bærekraft i førersetet for utviklingen.

Etablering av grønn industri er arealkrevende og medfører inngrep i naturen. Vi tar denne utfordringen på alvor og vi er bevisst vårt ansvar. Inngrepene skal foretas så skånsomt som mulig og vi jobber aktivt med løsninger for å kompensere naturtapet.

Arealet som er avsatt til Bøylestad Energipark er grundig vurdert ut fra skogens bonitet, naturverdier og forhold som kan gi miljønegative konsekvenser. Vi har søkt å unngå myrer og våtmarksområder, og har valgt ut et område som består av et hogstfelt og skog med middels bonitet.

Sirkulær økonomi og gjensidig utnyttelse av ressurser er viktige premisser for utviklingen av Bøylestad Energipark. Bedriftene skal jobbe sammen for en bærekraftig og ansvarlig produksjon, der én bedrifts avfallsprodukt kan være den andres viktigste råvare. Vårt mål er å etablere Norges grønneste industriområde.